trích một câu văn

…, maybe that’s what life is about: there’s a lot of despair, but also the odd moment of beauty, where time is no longer the same. It’s as if those strains of music created a sort of interlude in time, something suspended, an elsewhere that had come to us, an always within never.

Muriel Barbery (The Elegance of the Hedgehog)
…, có lẽ cuộc đời là như thế: nhiều khi thất vọng, nhưng cũng có những lúc đẹp hiếm hoi khác biệt, khi thời gian không còn như cũ nữa. Cũng giống như những tiếng tơ đàn đã cấu tạo thành một khoảng nối liền với thời gian, một cái gì đó lơ lửng, và một cái gì khác lại đến với chúng ta, một “luôn luôn” nằm bên trong “không bao giờ”.
…, có lẽ cuộc đời là như thế: nhiều khi thất vọng, nhưng cũng có những lúc đẹp hiếm hoi khác biệt lạ thường, khi thời gian không còn như cũ nữa. Nó cũng giống như những tiếng đàn đã cấu tạo thành nên một khoảng nối liền với thời gian lặng đúng lúc, một cái gì đó lơ lửng, và một cái khác lại đến với chúng ta, một “luôn luôn” nằm bên trong vòng cái “không bao giờ”.

…, có lẽ cuộc đời là như thế: nhiều khi thất vọng, nhưng cũng có những lúc đẹp lạ thường, khi thời gian đã thay đổi. Nó cũng giống như những tiếng đàn đã tạo nên một khoảng lặng đúng lúc, một cái gì đó lơ lửng, và một cái khác lại đến với chúng ta, một “luôn luôn” trong vòng cái “không bao giờ”.

Trích đoạn trong quyển Cái Thanh Nhã Của Con Nhím.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s