xanh xanh chấm thêm vàng vàng

xanh xanh vàng vàng

Một màu xanh xanh, chấm thêm vàng vàng.  Một màu xanh chấm thêm vàng cánh đồng hoang.

Advertisements