Xếp Hàng

xếp hàng 2 xếp hàng 1

Trông giống như bốn người lính đang xếp hàng đi diễn hành.

Advertisements